NAS

כמה נקי השמן שלך ולמה הקשר בין ISO ל NAS ?

כמה נקי השמן שלך ולמה הקשר בין ISO ל NAS ? שמן הוא הלב של מרבית הציוד המשמש לייצור. יש לשמור על השמן במצב טוב נקי מכל זיהום של חלקיקים מוצקים ומים. שמירת השמן במצב תקין הוא...
ISO, NAS, דגימת שמן, זיהוי חלקיקים, מזהמים, מערכות הידראוליות, שמן נקי